ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Inhoudstafel

1. Algemeen

2. Behandelingen

3. Annulaties

4. Betaling

5. Productverkoop

6. Verplichtingen Schoonheidsinstituut Lagratcia

7. Aansprakelijkheid

8. Intellectuele eigendomsrechten

9. Slotbepaling

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met SCHOONHEIDSINSTITUUT LAGRATCIA

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Schoonheidsinstituut Lagratcia is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen Schoonheidsinstituut Lagratcia zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt.

Als u een afspraak maakt kan u een e-mail adres invullen. We raden u aan om dit te doen want dan krijgt u een herinneringsmail. De afspraak vergeten is dan bijna onmogelijk! Gaat u toch te laat zijn? Verwittig ons dan telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

Als u een afspraak boekt wordt er voldoende tijd voor u geblokkeerd om de behandeling uit te voeren. Komt u zonder verwittiging niet opdagen, dan is de tijd te kort om deze afspraak aan iemand anders te gunnen. Om die reden wordt bij een no show een percentage van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”).

3. ANNULATIES

A. Algemeen

Schoonheidsinstituut Lagratcia werkt voor behandelingen op afspraak, je kan een afspraak vragen op 016/205481 of op info@lagratcia.be
Na de afspraak ontvangt u een bevestiging via email. Gelieve het salon te bevestigen dat de afspraak correct is gemaakt en ontvangen. Indien u uw behandeling moet annuleren, verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk 48 uur voor de geboekte afspraak het salon per email te informeren op info@lagratcia.be.

Indien u uw behandeling moet annuleren, verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk 48 uur voor de geboekte afspraak het salon per email te informeren op info@lagratcia.be. Annulaties van 48 uur tot 24 uur vóór de geplande behandeling zullen voor 50% in rekening worden gebracht. Annulaties minder dan 24 uur voor de geplande behandeling zullen voor 100% in rekening worden gebrachtB. Verantwoording

Komt u niet opdagen of annuleert u laattijdig dan blijft de tijd die u hebt ingeboekt voor u geblokkeerd. Geen andere klant kan deze opvullen. Om die reden wordt bij een no show en laattijdige annulatie een percentage van de behandeling in rekening gebracht.


4. BETALING

U kan bij ons betalen met contant geld, Bancontact, Creditkaart of Cadeaubon van Schoonheidsinstituut Lagratcia


5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Schoonheidsinstituut Lagratcia verkoopt in het salon producten, al dan niet in het kader van een behandeling.

Bij de verkoop van deze producten wordt de cliënte desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.


B. Inruilen & retour

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

C. Cadeaubonnen

Aangekochte cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.


6. VERPLCHTINGEN SCHOONHEIDSINSTITUUT LAGRATCIA

A. Algemeen

Schoonheidsinstituut Lagratcia neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Schoonheidsinstituut Lagratcia neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Schoonheidsinstituut Lagratcia tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Schoonheidsinstituut Lagratcia rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Persoonsgegevens

Schoonheidsinstituut Lagratcia behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij Schoonheidsinstituut Lagratcia daartoe wettelijk verplicht is.


C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Schoonheidsinstituut Lagratcia kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte uiteraard altijd contact opnemen met Schoonheidsinstituut Lagratcia

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Schoonheidsinstituut Lagratcia Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren. Schoonheidsinstituut Lagratcia kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.


D. Waardevolle bezittingen

Wij raden u aan om zonder juwelen naar de behandeling te komen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren waardevolle bezittingen van klanten.


E. Uw gezondheid

Om ervoor te zorgen dat je behandelingen een optimaal resultaat geven, verzoeken wij u vóór de aanvang van de behandeling uw wensen en eventuele lichamelijke klachten aan ons door te geven. Zeker als u zwanger bent, is het noodzakelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen.


F. Geniet van uw behandelingen in alle rust

Om in alle rust van uw behandeling te kunnen genieten, raden wij u aan 5 à 10 minuten vóór uw afspraak in het salon aan te komen. Zo kan je alvast in de stemming komen. Hou er rekening mee dat wanneer u te laat komt, de behandeltijd wordt verkort.


7. AANSPRAKELIJKHEID

Schoonheidsinstituut Lagratcia treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Schoonheidsinstituut Lagratcia nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Schoonheidsinstituut Lagratcia is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Schoonheidsinstituut Lagratcia van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Schoonheidsinstituut Lagratcia is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Schoonheidsinstituut Lagratcia te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan Schoonheidsinstituut Lagratcia betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Schoonheidsinstituut Lagratcia verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Schoonheidsinstituut Lagratcia.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Schoonheidsinstituut Lagratcia is uitdrukkelijk verboden.

9. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Schoonheidsinstituut Lagratcia.